Notifications Bell

Target’s Q1 results blew past estimates

Target’s Q1 results blew past estimates

One of the largest American retailers posted stronger-than-expected first quarter 2021 figures

Target revealed that its sales rose 23% as the investments made in exclusive brands and services paid off. Like Walmart, the retailer said that it’s benefiting from the fact that the economy reopens. Apparel was Target’s strong suit in the quarter, with sales increase 60% year-over-year. In February, its activewear brand – All in Motion – was the latest private label to reach $1 billion in sales.

For the quarter ending May 1, Target reported an adjusted EPS of $3.69 compared to the $2.25 estimated. At the same time, revenue figures came in at $24.20 billion versus $21.81 billion expected. Its net income jumped to $2.1 billion, more than sevenfold from the year-ago period.

According to the company’s CFO, Michael Fiddelke, Target is on track to invest approx. $4 billion in 2021 to improve customer experience and open 30 to 40 new stores. Also, the company announced it will remodel 150 stores and implement curbside pickups at most of its locations.

At the moment of writing, Target stock price is trading almost 3% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com