Notifications Bell

Successful Q4 2021 for Netflix

Successful Q4 2021 for Netflix

The streamer posted earnings that beat analysts’ estimates

Netflix reported Q4 2021 earnings per share of $1.33, crushing the consensus estimates of 82 cents. Revenue came in line with the $7.71 billion forecasted. In the fourth quarter, Netflix added 8.28 million globally paid net subscribers, fewer than the 8.5 million subscribers reported during 2020.

Concerning the latest figures, Netflix acknowledged that increased competition from other companies was one reason for the slowdown. “Consumers have always had many choices when it comes to their entertainment time - a competition that has only intensified over the last 24 months as entertainment companies all around the world develop their own streaming offering,” the company’s officials stated.

The quarterly figures came after the company had announced prices increases in the US and Canada. In the US, the cost for the basic plan stands at $9.99, while the standard and premium are $15.49, and $19.99, respectively. Moreover, it started tapping into the gaming world. Netflix has been releasing games based on popular titles to subscribers.

For Q1 2022, the company expects to add 2.5 million subscribers. It also plans for weighted back-end content, with big premieres set for March.

The market didn’t react positively to the news, Netflix stock trading 19.4% lower in pre-market to levels unseen since June 2020.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com