Notifications Bell

Stronger-than-forecasted quarterly figures for British Petroleum

Stronger-than-forecasted quarterly figures for British Petroleum

Oil and gas giant topped Q2 earnings estimates while expanding its dividend and share buyback program

British Petroleum revealed a full-year underlying replacement cost profit of $2.8 billion, topping the $2.6 billion net profit reported for the first quarter of 2021. Analysts were looking for a Q2 net profit of $2.06 billion. Additionally, British Petroleum also increased its dividend by 4% to 5.46 cents per share.

Moreover, BP’s net debt fell to $32.7 billion from $33.3 billion, marking the fifth consecutive quarter of decreased debt from the $51 billion reported in Q1 2020.

British Petroleum results were driven by the strong commodity prices, with Brent oil reaching an average of $69 per barrel in Q2. Overall, oil prices rebounded in the past months, reaching multi-year highs.

In Q3, the UK-based company announced it would buy back $1.4 billion shares using a $2.4 billion cash surplus accrued in the first half of 2021. BP anticipates an annual dividend increase of 4% through 2025 based on an estimated average oil price of $60/ barrel.

At the moment of writing, BP stock price is up more than 4.50%. Year-to-date, the company’s stock price gained almost 15%.

Source: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com