Notifications Bell

Stronger-than-expected Q1 earnings for Salesforce

Stronger-than-expected Q1 earnings for Salesforce

The US cloud computing service specialized in customer relationship management (CRM) issued earnings that topped expectations

According to Gavin Patterson, Salesforce’s chief revenue officer, no single area was slower than others in the quarter even though different parts of the world reopened their economies to varying degrees.

Salesforces reported an adjusted EPS of $1.21 on revenues of $5.96 billion. Analysts were looking for an EPS of 88 cents and revenue of $5.89 billion. Revenue marked a 23% increase year-over-year in the fiscal first quarter. At the same time, the company’s core Sales Cloud product delivered $1.39 billion in revenue, up 11%.

For Q2, Salesforce expects its adjusted EPS to reach a high of 92 cents and revenue to hit $6.23 billion. Moreover, for full fiscal 2022, the company expects a revenue increase of 22% to $26 billion. The guidance surpassed analysts’ outlook.

Following the news, Salesforce stock price went up 5% in extended trading.

Sources: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com