Notifications Bell

Strong vaccine-driven quarterly figures for Pfizer

Strong vaccine-driven quarterly figures for Pfizer

Pfizer, one of the pandemic’s pharma company stars due to the COVID-19 vaccine developed with BioNTech, reported better-than-expected Q1 2021 figures

The company reported an adjusted EPS of 93 cents, ahead of the 77 cents consensus. At the same time, Wall Street was looking for $13.51 billion in revenue, but the actual figures came in at $ $14.58 billion. Moreover, revenue from oncology, internal medicine, hospital, and rare disease units increased by double digits in the past three months. Its immunology and inflammation unit generated approximately $1 billion in sales – a 9% increase compared to what in reported during the same time last year.

Along with the financial report came the news that it plans to file for full US approval of its COVID-19 vaccine at the end of May. If Pfizer receives FDA’s approval, it will sell the vaccine shot directly to consumers. Moreover, the company expects to apply for a EUA (Emergency Use Authorization) for a booster shot that potentially could protect people against virus’ new variants during the second half of July. In September and November, it will apply for authorization for the vaccine used on toddlers, younger children, and infants, respectively.

For the future, Pfizer expects its full-year sales to reach $26 billion from the vaccine, revising upwards of its previous $15 billion forecast. During Q1, it had sales of $3.5 billion. By the end of July, it plans to deliver 300 million doses.

After the news hit the wires, Pfizer stock price went up 1.4%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com