Notifications Bell

Strong quarterly figures for Coinbase

Strong quarterly figures for Coinbase

The latest cryptocurrency exchange to hit the markets reported second-quarter 2021 figures that beat consensus

Coinbase, a publicly traded company since April 14, posted revenues of $2.23 billion, surpassing the $1.78 billion expected. Excluding the stock-based compensation benefits, the company had an adjusted EPS of $3.45 vs $2.33 expected.

The exchange’s net profit for the quarter was $1.6 billion, up almost 4,900% from the year-ago period, following a period of volatility on the crypto market.

Moreover, monthly users reached 8.8 million, marking a 44% increase from the previous quarter, while trading volume rose 38% to $462 billion compared to Q1 figures.

On the other hand, roughly 24% of Coinbase total trading volume for Q2 was concentrated in bitcoin, down from 39% in Q1.

While it didn’t offer formal guidance for the next quarter, Coinbase expects the trading volume to decrease compared to Q2. For the full year, analysts are looking for an EPS of $7.76 on revenues of $6.29 billion.

At the moment of writing, Coinbase share price is trading 2.84% higher. Since its direct listing, stocks fell approx. 29%, while TECH100 rose 7%.

Source: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com