Notifications Bell

Strong quarterly earnings for PayPal

Strong quarterly earnings for PayPal

The American company that operates an online payments system facilitating online money transfers – PayPal – posted Q1 2021 figures stronger than what the market expected

PayPal revealed an adjusted EPS of $1.22 on revenues of $6.03 billion. Revenue increased 31% quarter over quarter. The consensus was of an EPS of $1.01 and revenues of $5.90 billion. Moreover, its net profit rose to $1.10 billion from $84 million reported a year earlier. Its total user base reached 392 billion after, in the past quarter, 14.5 million joined the payments system.

Also, the company broke into the crypto market in the last six months due to high demand from retailers. CEO Dan Schulman revealed that cryptocurrency is a key factor for the company, as now the app allows users in the US to buy, sell, and check out cryptocurrencies. According to him, half of the crypto users open the PayPal app daily, suggesting increased engagement for people.

With respect to guidance, PayPal sees its adjusted EPS at a high of $1.12 on revenues of $6.25 billion. Moreover, PayPal announced that it plans to release a “next-generation digital wallet” in Q3. It would be an “all-in-one, personalized app [that] will provide increasingly customized and unique shopping, financial services, and payments experiences.”

After the news hit the wires, PayPal stock price rose 5.5%. Since the beginning of the year, the company’s stock price went up 5.9%, while USA500 added about 5.5%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com