Notifications Bell

Strong Q3 earnings for Walmart

Strong Q3 earnings for Walmart

Walmart’s fiscal quarterly earnings topped analysts’ expectations

The hypermarket chain reported for fiscal Q3 an adjusted EPS of $1.45, slightly beating the $1.40 expected. At the same time, the revenue came in at $140.53 billion, compared to the $135.60 billion expected. The revenue marked an approx. 4% increase from $134.7 billion reported in the year-ago period.

Walmart’s US same-store sales rose 9.2%, higher than the 6.9% expected by analysts. The e-commerce sales in the US increased by 8% in the quarter and 87% on a two-year basis.

Inflation is the latest issue that stores face, but Walmart seems to approach this situation better than other retailers. Brett Biggs, Walmart CFO, stated: “We’ve always been an inflation fighter for customers. […] Our scale and the product breadth that we have allows us to do things in a way that is beneficial to customers and beneficial to shareholders.” As Walmart is known for its “everyday low price,” consumers might buy more of their groceries, clothes, and other goods from it.

According to Biggs, Walmart is feeling pressure from the rising prices of fuel, shipping, and products, but Walmart has reduced the number of promotions without hurting sales.

Walmart updated the forecast for the year to adjusted earnings per share of $6.40 versus its prior expectation of $6.20 - $6.35.

As of Monday’s close, Walmart shares gained about 2% year-to-date. Its shares have lagged the USA500, which is up 30% so far.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com