Notifications Bell

Strong job data

Strong job data

According to the latest report from the Bureau of Labor Statistics, the job market is leaving the pandemic’s effects behind

Non-farm payrolls increased more than expected by 531,000, with the figures topping the 455,000 payrolls initially estimated.

The way was led by the leisure and hospitality sector, with 164,000 jobs added, as Americans started travelling and going out. To the number also contributed the decreasing COVID-19 cases. So far, the sector has reclaimed 2.4 million positions lost during the pandemic. It was followed suit by professional and business services – 100,000, and manufacturing – 60,000. Retail added the least – 35,000 payrolls.

Since adding more than a million jobs in July, the labor market had slowed through the summer, with numerous letdowns in August and September. Also, the report comes during heightened concerns on the state of the labor market. The shortage has left companies unable to fill positions and had to scale back production and cut hours of operation.

At the same time, the unemployment rate came in at 4.6%, slightly lower than 4.7% expected by the market.

Following the reports, the markets reacted positively. USA30 added 0.36%, and USA500 went up 0.45%. The Dollar Index was seen 0.22% higher.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com