Notifications Bell

Strong beginning of the week for oil prices

Strong beginning of the week for oil prices

Russia-Ukraine negotiations haven’t reached a consensus yet, pushing oil prices higher

During the Asian trading hours, the crude oil and Brent oil prices jumped after the Russia-Ukraine talks didn’t show progress. Oil prices have been volatile in the past weeks, reaching record highs in March before diving more than 20% last week, below $100 a barrel.

The Russia-Ukraine situation has led to fears over supply disruptions because of US sanctions on Russian oil & gas. The UK and European Union announced that they would also phase out Russian fossil fuel. According to data from Goldman Sachs, in 2021, Russia supplied 11% of global oil consumption and 17% of global gas usage, and 40% of Western European gas consumption. Later this week, European Union governments and US President Joe Biden are set to meet, as the former considers an oil embargo on Russia.

Tight supply spooks the markets, with the International Energy Agency (IEA) calling for “emergency measures” to reduce oil usage. In its 10-point plan, the IEA suggests reducing demand by lowering the speed limit for vehicles, working from home for three days/week, and avoiding air travel for business. “We estimate that the full implementation of these measures in advanced economies alone can cut oil demand by 2.7 million barrels a day within the next four months, relative to current levels,” IEA officials stated.

Brent oil and crude oil traded at $111.46 per barrel and $108.25/barrel.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com