Notifications Bell

Stocks closed on record highs as investors believe in a global economic recovery - Wednesday Review, April 7

Stocks closed on record highs as investors believe in a global economic recovery - Wednesday Review, April 7

The easy monetary policy is kept unchanged by the Federal Reserve

The US

USA30 rose 0.05%, and USA500 went up 0.2%, the latter closing at a new record high. TECH100 was down 0.1%. The Federal Reserve minutes didn’t offer any new data regarding the monetary policy.

Crude oil was at $59.51 a barrel.

Gold closed at $1,736.4 per ounce.

The Dollar Index reached a two-week low at 92.246.

Asia and Australia

Markets were mixed, as global markets were close to new record highs, and investors continued to hope for a global economic recovery.

HongKong45 was down 0.60%.

Japan225 inched up 0.02%.

Down under, Australia200 edged up 0.16%.

USD/JPY traded at 109.92.

Europe

Stocks were close to record highs as investors were looking for data on services sector activity. Germany30 and France40 traded flat. UK100 gained 0.3% as the country began the rollout of the Moderna COVID-19 vaccine.

Brent oil traded at $62.67 per barrel.

EUR/USD was flat at 1.1871.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com