Notifications Bell

Stellar quarter for Snap

Stellar quarter for Snap

The social media company surpassed earnings and revenue estimates across all segments

Since its 2017 listing, Snap scored the best Q4 of positive net income - $23 million. On an adjusted basis, it reported earnings per share of $0.22, marking a 135% increase from fiscal Q4 2020. The market was looking for $0.10 per share.

Also, the quarterly revenue jumped 42% year-over-year to $1.3 billion, surpassing the $1.2 billion estimated.

A surge was noticed in the number of daily active users (DAU), which reached 319 million, a 20% increase year-over-year, marking the fifth straight quarter of growth.

Snap’s annual revenue rose 64% to $4.12 billion, scoring the first full year of positive operating and free cash flow.

For Q1, Snap forecasts revenue between $1.03 - $1.08 billion, higher than the $1.02 billion estimates.

The markets were impressed with the company’s latest earnings. At the moment of writing, Snap’s stock price traded 46.49% higher.

Sources: finance.yahoo.com, tipranks.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com