Notifications Bell

Spotify expands e-commerce partnership with Facebook & Google

Spotify expands e-commerce partnership with Facebook & Google

As e-commerce is gaining ground, more and more companies are expanding their horizons

Shopify, the subscription-based software that allows people to set up an online store and sell their products, announced the opening of its e-commerce checkout system to all retailers selling through Facebook and Google. It is the first time the Canadian company offers a product to merchants who don’t use its platform, expanding the existing collaboration with the two American tech giants.

Starting this July, sellers who commercialize their products through the two platforms’ properties such as Instagram, YouTube or Google Maps will offer shoppers the possibility to pay for their products using Shop Pay. The feature will be available for Google later in 2021. Currently, Shop Pay – a checkout product that stores users’ information, speeding up online transactions – can be used only by Shopify merchants.

Josh Gunter, a Facebook spokesperson: “By offering more payment options, we’re making it easier for people and businesses to buy and sell on Facebook and Instagram.”

Shopify President Harley Finkelstein stated: “Our hope is that this momentum moment for Shop Pay is a step forward to becoming the internet’s preferred checkout.”

For Shopify’s e-commerce software, small companies pay a monthly fee, while larger companies may pay thousands of dollars/month based on sales volume. The model proved to be profitable for shareholders.

At the moment of writing, Shopify stock price is trading 0.56% higher, while Facebook and Google did not record any noteworthy movements.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com