Notifications Bell

Snowflake’s margin and sales outlook in the spotlight

Snowflake’s margin and sales outlook in the spotlight

After stronger-than-expected quarterly results, Snowflake is under scrutiny regarding its outlook

The cloud computing-based data warehousing company revealed that it is expecting mixed figures. Snowflake’s estimate showed strong conviction about continuing revenue growth, but the margin forecast was less robust. The company forecasts a 10% increase in operating margin and 30% product-sales growth in the long term.

According to Bloomberg, the revenue forecast “represents a scaling function well ahead of prior generations of growth software” and could be underestimated. Analysts from Morgan Stanley and Citi are concerned whether the data-analytics-software company could live up to expectations. The worries about its valuation caused the stock to slump 34% in the past six months. Both investment banks touted a $270 price target.

The comments came after last month the company had reported a first-quarter 2022 adjusted net loss of 12 per share on revenues of $228.9 million. Both figures had surpassed the analysts’ expectations of 15 cents loss-per-share and $212.6 million in revenue.

At the moment of writing, Snowflake stock price is $240.60 apiece.

Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com