Notifications Bell

Snowflake down after Q4 earnings report

Snowflake down after Q4 earnings report

The data-analytics software company left markets speechless after its latest quarterly report

For the fiscal Q4 ended January 31, Snowflake reported adjusted losses per share of 43 cents. However, the revenue came in at $383.8 million, higher than $372.6 million expected by analysts, marking a growth of 101% year-over-year. At the same time, Snowflake reported a net loss of $132 million, narrowing from almost $199 million in the year-earlier quarter. Most of Snowflake's revenue came from products – a reflection of the use of its service for storing and running queries on a variety of data. Consulting and training accounted for the rest of the revenue.

Snowflake also revealed that it purchased data start-up Streamlit for $800 million.

At the end of the quarter, the company had almost 6,000 customers.

During the quarter, according to executives, engineers have been rolling out efficiency improvements to Snowflake's software that have lowered consumption of customers' credits.

For fiscal 2023, the company forecasts a product revenue growth between 65%-67%.

The mixed figures made the market react negatively, Snowflake shares dropping 30% after the report.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com