Notifications Bell

Snap pops amid stronger-than-expected figures

Snap pops amid stronger-than-expected figures

The American camera and social media company impressed markets with its Q2 2021 earnings, beating expectations across the board

Snap posted an adjusted EPS of 10 cents, topping the 1 cent loss forecasted by Refinitiv. Revenue-wise, it has single-handedly beaten the $846 million expected, with figures coming in at $982 million. Moreover, Snap net losses narrowed 53% to $152 million compared to the same time last year.

The number of daily active users went up 5% to 293 million. The number is more than 23% higher than the 238 million daily users reported a year prior.

For Q3, Snap expects year-over-year revenue growth of 58% - 60%, and its daily active users to reach approx. 301 million. Derek Andresen, Snap CFO, stated: “This range reflects our best current estimate of the potential impact of anticipated disruptions associated with the iOS platform changes.”

Wall Street acknowledged Snap’s latest strong quarterly figures, its shares closing 23% higher on Friday.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com