Notifications Bell

Sizzling Q3 figures for PepsiCo

Sizzling Q3 figures for PepsiCo

The multinational food, snack, and beverage corporation surprised markets with its quarterly earnings

PepsiCo Q3 2021 adjusted EPS came in at $1.79 compared with $1.73 expected. Net sales rose 11.6% to $20.19 billion, topping expectations of $19.39 billion, despite increased costs and snarls in the supply chain. The company’s North American beverage business revealed organic revenue growth of 7% in the quarter.

According to PepsiCo Frito-Lay subsidiary figures, consumers maintained many of their pandemic snacking habits, leading to 5% organic revenue. Salty and savory snacks categories were favorite options.

PepsiCo revealed that it expects an 8% increase in organic revenue for the year, up from a previous forecast of 6% growth. The figures are below analysts’ expectations of a revenue increase of 9.5% and an earnings growth of 13%.

At the moment of writing, PepsiCo stock price is up 0.53%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com