Notifications Bell

Singles’ Day 2021 - Alibaba vs. JD.com

Singles’ Day 2021 - Alibaba vs. JD.com

This year’s Singles’ Day comes after the Chinese economy also shows signs of recovery.

Market watchers view the annual shop-fest as an essential indicator of consumer power in the world. Going by this metric, in 2020 alone Alibaba and rival JD.com recorded a reported $115 billion in transactions, even despite the pandemic.

In comparison, 2020’s Black Friday and Cyber Monday managed to score up to $9 billion and $10.8 billion, making the Singles’ Day event become an essential factor in the growth strategy adopted by many online retailers.

Singles’ Day shopping festival is not just about sales, though, as Alibaba and JD.com see it as a way of drawing in new customers, focusing on the so-called lower-tier Chinese cities with price-sensitive consumers.

As the event grows in size and importance every year, many other international brands and retailers shift the focus on the holiday, paving the way for business growth and increased engagement with Chinese shoppers and global customers.

Will they top the 2020 sales?

Sources: cnbc.com, time.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com