Notifications Bell

Significant data leak for Alibaba

Significant data leak for Alibaba

After McDonald’s South Korea and Taiwan operations got hacked, another major company became the victim of a cyberattack

According to a court case ended this month, Alibaba Group Holding Ltd. was the victim of a months-long web-scraping operation by a marketing consultant. A central Chinese court announced that an employee of a consultant who helps sellers on Alibaba’s Taobao online mall was guilty of siphoning up sensitive data, including usernames and phone numbers, since 2019.

Although the incident lasted for a couple of years, none of the user data was sold and didn’t incur financial losses from the episode, stated Alibaba.

The court ruled jail terms of more than three years and $70,260 in fines for the staffer and his employer.

The event comes when China is widening its efforts to tighten the ownership and handling the collection of data that giants like Alibaba, Tencent Holdings and Meituan have from hundreds of millions of users.

Starting September 1, a new data security regime will be implemented in China, allowing Xi Jinping’s administration to close or fine tech companies if found mishandling “core state data.”

At the moment of writing, Alibaba Group Holding Ltd. stock price is trading 0.13% higher.

Sources: Bloomberg.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com