Notifications Bell

Sherwin-Williams Co takes center stage with its latest figures

Sherwin-Williams Co takes center stage with its latest figures

One of the world’s largest companies specialized in developing, manufacturing, and selling coatings and related products is taking the market by storm with its latest performance

The Sherwin-Williams Company reported an EPS of $2.42 in Q2 2021, topping by 12% of last year’s figures. Revenues also came ahead of the year-ago numbers, at $5.37 million, marking a 16.9% increase.

In the first six months of the year, the company repurchased 6.4 million shares, with a remaining authorization to repurchase 52.25 million shares via open market purchase at the end of the quarter.

For the future, Sherwin-Williams expects its net sales to increase mid-to-high single-digit percentage, while for the whole of 2021, it is expected to increase high-single to low-double digits.

USA500’s materials sector, part of which is Sherwin-Williams, has broken out in recent days, ending last week 3% up in the top performance of the index. According to data from Zacks, shares of Sherwin-Williams gained 35.2% in the past year, compared with a 30.3% rise of the industry. Year-to-date, its share price went up more than 19%.

Sources: finance.yahoo.com, morningbrew.com, zacks.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com