Notifications Bell

Samsung halts production of S21 FE due to chip shortage

Samsung halts production of S21 FE due to chip shortage

The global chip shortage caused by the pandemic-related restrictions continues to have an impact on operators

The South Korean multinational conglomerate, Samsung Electronics Co., announced the production suspension of one of its mid-range phones because of a chip shortage.

Samsung’s Galaxy S21 Fan Edition halt came after a shortage of Qualcomm’s application processors. The less expensive version of the Galaxy S21 was aimed to be launched in August.

According to South Korea’s Electronic Times report, the chip shortage may not be resolved soon. Moreover, Samsung has warned that it is grappling with the fallout of a “serious imbalance” in global semiconductor supply.

Samsung is not the first company to cite chip shortage as a problem. Nio, the Chinese electric car company, revealed that deliveries slide in May due to “the volatility of semiconductor supply and certain logistical adjustments.” In May, Nio managed to deliver 6,711 vehicles.

Despite the recent setback, rumor has it that Samsung began the production of its Galaxy Z Fold3.

Sources: Bloomberg.com, seekingalpha.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com