Notifications Bell

Samsung closes 5G network deal with Vodafone

Samsung closes 5G network deal with Vodafone

After yesterday it announced that it temporarily halts the production of Galaxy S21 FE, Samsung revealed a partnership with Vodafone

In a joint statement, Vodafone and Samsung Electronics announced that the latter would supply its 5G network equipment in Britain. For the South Korean company, it represents a breakthrough in Europe’s telecoms gear market.

Currently, the European telecoms equipment market is dominated by Nokia, Ericsson, and Huawei. Samsung came into the picture after it landed a $6 billion deal with Verizon in September 2020. Moreover, the European mobile operators are considering replacing China’s Huawei as a supplier. Spain’s Telefonica and France’s Orange already held talks with Samsung regarding the matter.

Britain had already ordered all Huawei to be removed from its 5G network by 2027, following the US’ steps, citing national security risks.

The financial terms of the deal were not disclosed.

At the moment of writing, Samsung stock price is 0.50% higher, while Vodafone edged 0.32% higher during today’s premarket session.

Read more about Samsung’s chip shortage here!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com