Notifications Bell

Russia-Ukraine tensions challenge markets

Russia-Ukraine tensions challenge markets

As the Russian army is making its way up to Kyiv, markets remain volatile

Oil prices continue to trade over the $100 per barrel mark. Prices first jumped last Thursday when Russia invaded Ukraine, raising fears of supply disruptions in what is already a very tight market. Also, on Monday, Canada announced the ban of Russian oil imports – being the only nation to target Russia’s energy complex directly.

Today, Crude Futures jumped 5.7% to trade at $101.17 per barrel, while Brent Crude added 6.3% to trade at $104.16/barrel. The latter reached $105.79 last week, the highest since 2014. According to Morgan Stanley, the situation in Ukraine introduced a “risk premium in oil prices that is likely to remain in the coming months.”

The Russian Rouble

Not only the oil prices were affected by the latest geopolitical event, but also Russia’s currency. On Monday, the Ruble plunged to a record low after multiple Western nations imposed new sanctions. On the electronic currency trading platform EBS – the Rouble crashed more than 40% against the US Dollar, trading at 120/dollar. It later slightly recovered to 94 Rubles. The currency lost a third of its value so far this year, but the Bank of Russia raised the interest rate to 20% in an emergency move to help trim losses.

Bitcoin

The largest crypto in the world jumped almost 17% this Tuesday, March 1, to $44,511.20. The surge came after last week the cryptocurrencies plunged, as risk assets such as stocks sold off following Russia’s invasion of Ukraine.

Ether added 15.2% to $3,022.

Sources: cnbc.com, news.sky.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com