Notifications Bell

Russia-Ukraine conflict pushes oil up

Russia-Ukraine conflict pushes oil up

Oil prices hit the highest mark in seven years

The tensions between Russia and Ukraine escalated after Moscow ordered troops to a couple of breakaway regions in eastern Ukraine. This move added to the already present supply concerns pushing prices to nearly $100 a barrel. OPEC+ has resisted calls to boost supply more rapidly.

After the news hit the wires, Brent oil – the global benchmark – was up 3.7% at $98.87 per barrel, having earlier reached $99.38, the highest since September 2014. At the same time, Crude oil jumped 4.8% to $95.48, having earlier reached $96/barrel – also the highest since 2014.

Regarding the Russia-Ukraine situation, the US and its European allies are to announce new sanctions against Russia after the Russian leader Vladimir Putin formally recognized the two breakaway regions, escalating a security crisis. President Joe Biden signed an executive order through which the US business activities in those regions are halted.

Moreover, Britain officials said that it had drawn up sanctions to target those complicit in violating Ukraine’s territorial integrity, which will be implemented today.

Sources: cnn.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com