Notifications Bell

Royal Dutch Shell – not so royal anymore

Royal Dutch Shell – not so royal anymore

Significant changes were announced for Royal Dutch Shell at the beginning of the week

Royal Dutch Shell revealed that it would relocate from the Netherlands due to deteriorating relations with its home country for the past century. The oil and gas behemoth planned to eliminate the dual share structure, drop “Royal Dutch” from its name, relocate its tax residence to the United Kingdom, and move its top executives to London. The simplified structure was a long-debated subject for the company.

The changes come as Royal Dutch Shell is battling investor Dan Loeb demands to split itself into two companies to attract shareholders leaving the energy sector because of concerns over climate change.

The headquarter relocation is not a surprise as the company has been incorporated in the UK with Dutch tax residence and a dual share listing since 2005. Also, it wants to favor the structure of a single class of shares to kick-start “the speed and flexibility” of shareholder payouts. At the same time, Shell revealed that it would likely no longer meet the conditions for using “Royal” and expects to become Shell Plc. The name is subject to shareholder approval.

Regarding the proposed changes, investors will have to vote on a special resolution. A general meeting is scheduled to take place in Rotterdam on December 10. The company’s shares will continue to be listed in Amsterdam, London, and New York.

After the news hit the wires; the Royal Dutch Shell stock price added 1.5%.

Sources: bbc.com, Bloomberg.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com