Notifications Bell

Rolls-Royce sets new records in Q1

Rolls-Royce sets new records in Q1

The luxury carmaker Rolls-Royce posted first-quarter figures that impressed the markets

According to the figures, Rolls-Royce had the best quarter in its 116-year history, as its sales reached records. In the past quarter, the company delivered 1,380 cars, 62% more than 2020. Moreover, it surpassed the previous record set in 2019.

The record was due to the sales reported for its Cullinan SUV, which has a starting price of $335,000 but usually tops $400,000 after options and customizations. The demand for Royce’s expensive models continues its momentum “with order books extending well into the second half of 2021.”

Torsen Muller-Otvos, the company’s CEO, stated: “We’ve responded to recent challenges with our customary boldness, imagination and inventiveness, underpinned by meticulous planning and a relentless focus on our customers’ needs and requirements.”

At the moment of writing, Rolls Royce stock price is 0.75% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com