Notifications Bell

Robust quarterly growth for Walmart

Robust quarterly growth for Walmart

One of the largest American multinational retail corporations reported Q1 figures that beat Wall Street’s estimates

For the 2022 fiscal first quarter, Walmart posted an adjusted EPS of $1.69, topping the $1.21 consensus. At the same time, its revenue hit $138.31 billion versus the $131.97 billion expected. Compared to last year’s figures, revenue went up almost 3%.

Walmart’s same-store sales grew 6% in the US, significantly higher than the 0.9% initially touted. Moreover, e-commerce sales rose 37%.

However, for its international stores, the net sales were $27.3 billion, 8.3% lower than what it reported in fiscal 2021. The drop was caused by Walmart divesting part of its global business.

For the future, Walmart expects the “pent-up demand” (the demand for a service or product to be unusually strong) to continue. Walmart’s US operating income and the EPS are likely to increase in the high single-digits.

Following the news, Walmart stock price went up more than 4%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com