Notifications Bell

Resurgent COVID-19 cases threaten global economic rebound - Wednesday Review, April 21

Resurgent COVID-19 cases threaten global economic rebound - Wednesday Review, April 21

European and US stocks higher amid quarterly corporate earnings

The US

Wall Street snapped out of a two-day losing streak shrugging off the fresh wave of COVID-19 cases and focusing on the quarterly earnings. USA30 rose 0.94%, while USA500 was up 0.93%. TECH100 traded 1.19% higher.

Crude oil lost 0.2%, trading at $62.52 per barrel.

Gold rose 0.2% to $1,781.85 per ounce.

Asia and Australia

Markets came under pressure after rising COVID-19 cases globally hinted at the possibility of new restrictive measures, threatening the economic recovery.

Japan225 lost 2.07% after Tokyo and Osaka were reportedly due to be declared under a state of emergency.

HongKong45 fell 1.67%.

Down under, Australia200 traded 1.39% lower.

Europe

Stocks traded higher, boosted by strong corporate earnings, overshadowing India's rising number of COVID-19 infections. Germany30 and UK100 each traded 0.5% higher. France40 rose 0.6%.

Brent oil fell 0.3% to $66.40 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2005 after it lost 0.2%.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com