Notifications Bell

Regulatory crackdown takes a toll on Tencent

Regulatory crackdown takes a toll on Tencent

Because of the recent headwinds experienced in mainland China, Tencent reported lukewarm Q4 2021 earnings

Tencent announced revenue of $22.62 billion, marking an 8% increase year-on-year. At the same time, it is the slowest revenue growth since it went public in 2004. However, the profit attributable to equity holders of the company came 60% higher than expected.

The Chinese conglomerate has lost approx. $470 billion in market value since it peaked in early 2021, as it has faced some challenges from China’s crackdown in various areas such as gaming and education. Online games represent Tencent’s largest revenue driver. In 2021, regulators cut the amount of time kids under 18 could play online games for. Also, Chinese authorities haven’t approved the launch of any games since July 2021.

Moreover, the country’s government had something to say regarding the after-school education companies. This could impact Tencent’s ad business, as education firms would buy advertisements from the company.

According to Tencent officials’ statement, the company expects to benefit from new game launches after the latest monetization licenses kick in. Tencent’s advertising business will resume growth in late 2022.

At the moment of writing, Tencent’s stock price was trading 5.42% higher.

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com