Notifications Bell

Records for oil prices and US inflation

Records for oil prices and US inflation

Tight supply and easing concerns about the potential hit on demand due to Omicron pushed oil prices to a two-month high, inflation growth pace skyrockets

Brent oil was up 0.5%, reaching $84.12 per barrel, while crude gained 0.7% to $81.82. Both are getting close to recording gains in six out of the previous eight sessions. To cope with the pandemic’s effect on the markets, OPEC+ members are trying to keep the production in check by holding back over 3 million barrels per day, while sanctions on Iran pin back its exports. Despite raising their output targets every month, technical difficulties have prevented multiple OPEC+ countries from reaching their quotas.

European jet fuel refining margins are at pre-pandemic levels regardless of the recent supply issues as the global aviation industry recovers.

US Inflation

But the oil prices weren’t the only ones hitting records. The Labor Department revealed that the consumer price index (CPI) climbed 7% in 2021, registering the biggest annual gain since 1982.

According to Federal Reserve Chairman Jerome Powell, the impact of the current COVID-19 on the US economy will be “short-lived,” and the central bank is ready to tighten the monetary policy.

Sources: Bloomberg.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com