Notifications Bell

Record high for UK jobs

Record high for UK jobs

The latest data from the Office for National Statistics revealed a record high in the payrolls number

The number of workers on companies’ books increased by the most on record – 207,000 – from August, with the increase coming shortly before the government’s wage subsidies scheme ended. According to data, employers turned to recruitment agencies to find staff, while hotel and food firms created jobs as they recovered from pandemic-induced lockdowns.

In a separate report, the country’s unemployment rate decreased to 4.5% from 4.6% previously reported, coming in line with expectations.

The latest numbers are essential as the Bank of England is preparing to become the first major central bank to hike rates since the pandemic started. Moreover, inflation is heading towards 4%, double the target.

The pay growth is also monitored, as the BoE tries to measure how persistent a recent jump in inflation could be. For the June-August period, weekly earnings jumped 7.2% compared to the same period a year ago.

Inflation has already started to impact investor sentiment, weighted by higher energy costs, supply chain disruptions, and a decline in mining and banking stocks. At the moment of writing, UK100 was 0.47% lower.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com