Notifications Bell

Record high for Roblox

Record high for Roblox

Roblox’s stock price surged to an all-time high after Hasbro unveiled their partnership

This year, Roblox, which completed one of the most successful direct listings of 2021, reached a new high. The surge was caused by an announcement made by one of the largest toymakers globally, Hasbro.

The company revealed that it would sell Nerf blasters inspired by the videogame platform. Hasbro said that the blasters would hit the US shelves in the fall, and each toy will have a code entitling the customer to a “virtual blaster” for their Roblox avatar.

Even though the news impacted the markets, this is not the first time the two of them team-up. Hasbro also created a Roblox version of Monopoly.

After the news hit the wires, Roblox stock price jumped almost 9% to reach a record high of $81.69. At the same time, Hasbro added 1.2% to $98.23 per share.

Since March 10, when it became a publicly traded company, Roblox shares climbed 80% and reached a $44 billion market capitalization, compared to Hasbro’s $14 billion.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com