Notifications Bell

Record fiscal-year revenue for Nvidia

Record fiscal-year revenue for Nvidia

The tech giant reported earnings and sales that topped analyst expectations and provided a strong forecast for the ongoing quarter

For fiscal Q4 2022, Nvidia announced an adjusted EPS of $1.32 compared to the $1.22 expected, up 69% year-over-year. At the same time, revenue came in at $7.64 billion, versus $7.42 billion touted, marking a 53% year-over-year increase. For the whole fiscal 2022, Nvidia reported record revenue of $26.91 billion, up 61% from the previous year’s figures.

The company’s data center business reported the most significant year-over-year increase – 71% - as cloud providers and enterprises turned to its graphic processors. The segment had sales of $3.26 billion.

However, gaming was still Nvidia’s largest market, as its latest GeForce graphic processors are ideal for playing advanced computer games. Sales rose 37% year-over-year to $3.42 billion.

In a sign of how Nvidia is handling supply chain issues, the company said it had $9 billion in long-term supply obligations, significantly higher than $2.54 billion a year ago. According to CEO Jensen Huang, Nvidia expects supply to improve each and every quarter going forward. In fiscal Q4 2022, Nvidia paid quarterly cash dividends of $100 million. Dividend payments rose to $399 million for the entire fiscal year.

For fiscal Q1 2023, Nvidia said it expects revenue of $8.1 billion, higher than the analyst outlook of $7.29 billion, due to the “exceptional” demand for its chips used for AI and other intensive applications.

Sources: cnbc.com, globenewswire.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com