Notifications Bell

Record annual loss for Ryanair

Record annual loss for Ryanair

One of the largest European airline groups posted its annual figures. Even though the COVID-19 restrictions had a negative impact, the airline sees signs of recovery

Ryanair revealed a record annual after-tax loss of $989 million, as it was forced to scrap more than 80% of flights. Group Chief Executive Michael O'Leary: "It's better than we predicted, but still a fairly traumatic loss for an airline that has been consistently profitable for our 35-year history."

In its financial year ended in March, the airline flew 27.5 million passengers, significantly lower than what it reported during the previous year – 149 million.

For the future, Ryanair reiterated its forecast that numbers for the current fiscal year would be closer to the lower end in the range of 80 million – 120 million passengers. For the April-June quarter, it expects to fly as many as 6 million people. According to O'Leary, "recovery has already begun," as bookings climbed from around 500,000/week in April to 1.5 million per week.

Moreover, the company added that it is impossible to give a formal profit outlook for the year. They said that the possible outcome for FY22 is currently close to breakeven, if the vaccine rollout in Europe remains on track.

At the moment of writing, Ryanair stock price is up 1.20%.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com