Notifications Bell

Quarter of records for the global venture funding

Quarter of records for the global venture funding

Global venture funding reached an all-time high in Q1 2021

So far, 2021 was a year of records, from the American markets closing at record highs to the cryptocurrency market cap topping $2 trillion, and Tencent and Prosus completing the world’s largest block trade.

But those are not the only worth-mentioning records. According to Crunchbase, the number of companies valued at $1 billion or higher (also known as unicorns) is higher than ever, with almost two new companies popping up every two days in the first quarter. Moreover, the report shows that the global venture investments hit $125 billion in the first three months of 2021. This represents a 50% growth quarter-on-quarter and a 90% surge year-on-year. The figures topped the previous record reported in Q4 2018 when the global funding reached $92 billion.

The most significant increases were reported in healthcare, financial services, transportation, commerce, and shopping – a 56% growth quarter-over-quarter, roughly $100 million.

But only the global venture investments reached new highs. The pace of acquisitions rose 26% in Q1 2021 and 44% year-over-year. The most significant purchases were of GlobalLogic by Hitachi for $9.6 billion (both companies are specialized in tech and cloud computing services), Auth0 by Okta for $6.5 billion (management platforms), and finally Moonton’s purchase by Nuverse for $4 billion (game developers and publishers).

The Asia-based companies took the markets by storm with their IPOs — one of the most significant being Kuaishou’s, valued at $150 billion. At the same time, the largest US-based direct offering was of the gaming platform Roblox, valued at $30 billion.

While the first quarter ended on a high note, now all eyes are on the most anticipated public debut of 2021 – Coinbase’s direct listing. Read more about it here!

Stay updated with CAPEX.com!

Sources: crunchbase.com, itproportal.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com