Notifications Bell

Q3 results fell short of the mark for Nike

Q3 results fell short of the mark for Nike

US port congestion and truck drivers shortage hurt Nike's sales

In the third quarter of 2021, Nike reported an EPS of 90 cents per share, on revenues of $10.36 billion. While the EPS topped the 76 cents expected, the same cannot be said about the revenue, which failed to reach the $11.02 billion forecasted.

The US's revenue came in 10% lower than the same period last year because of the shipment delays that the company said have been dragging for more than three weeks. The delays also affected its partners, department stores and outlets. However, Nike is not the only company to have such issues. Peloton, Nordstrom, and Urban Outfitters are hurt by the truck driver shortage in the US and the container shortage in West Coast ports.

On the other side of the world, in Greater China, sales climbed 51%. In Europe, the Middle East, and the Africa region, same-store sales fell considerably due to restrictions and closures, but on the other hand, online sales surged 60% in the past three months.

For the future, Nike expects its sales to go up 75% year-over-year. The analysts are forecasting a 64.3% increase.

Following the mixed news, Nike stock price lost 4% in pre-market trading.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com