Notifications Bell

Promising Q1 results for Roblox as a public company

Promising Q1 results for Roblox as a public company

The gaming app for kids that gained popularity during the pandemic revealed its first earnings report since it became a publicly traded company in March

Roblox’s revenue was up 140% from a year ago, the figures coming in at $387 million. Still, it had a loss per share of 46 cents, more than 0.21 cents expected. The company’s net loss for Q1 was $134.2 million.

Moreover, in the first quarter, its daily active users rose to 42.1 million, marking a 79% increase from last year. This led to a 98% increase of hours spent by users on the platform to 9.7 billion. Overall, it translated to $652.3 million in booking, up 161% year over year.

Roblox expects its revenue to reach a high of $145 million for the second quarter, up approximately 138% from April 2020.

After the news hit the wires, Roblox stock price gained 5%. Excluding its latest gain, the stock price fell 0.8% since the beginning of the year, while USA500 went up about 11.9%.

Find out more about Roblox IPO here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com