Notifications Bell

Promising figures for Bed Bath & Beyond

Promising figures for Bed Bath & Beyond

The American chain of domestic merchandise retail stores unravelled mixed fiscal first-quarter 2021 figures

Bed Bath & Beyond reported an adjusted EPS of 5 cents, missing the 8 cents consensus. However, its revenues surpassed the $1.87 billion forecasted, figures coming in at $1.95 billion, marking a 49% increase from a year earlier. The company said the net loss narrowed to $51 million, from $302 million reported in the year-ago period.

Digital sales accounted for 38% of total revenues, as customers opted to browse and buy online and pick up their orders at nearby Bed Bath & Beyond. In May, the company partnered with DoorDash to offer same-day delivery to shoppers’ homes.

The promising figures came because of the retailer’s initiative to launch new brands and remodelling stores, drawing customers in for various products, from blenders to bathmats.

The company expects to earn between 48 cents – 55 cents per share after adjustments for the second quarter. Bed Bath & Beyond raised its 2021 revenue outlook to a high of $8.4 billion from a prior of $8.2 billion.

Bed Bath & Beyond shares jumped after the results, closing yesterday’s trading session 11.30% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com