Notifications Bell

Promising delivery and production figures for Tesla

Promising delivery and production figures for Tesla

After a good quarter, Tesla will start a collaboration with Apple

Tesla announced first-quarter 2021 vehicle production and delivery numbers. The figures beat the analysts’ expectations for 168,000 delivered vehicles, the numbers coming in at 184,800. Tesla surpassed its record of 180,570 cars set during last year’s final quarter.

Despite the promising figures, Tesla’s operations in the past quarter were impacted by temporary closures of plants due to parts shortages. Moreover, the fire at the California factory, the chip shortage that affected multiple industries, and the ongoing pandemic left their mark on Tesla’s production capacity.

Besides the Q1 results, Tesla will partner up with Apple. The latter revealed that it would use Tesla’s Megapack as its new battery-based renewable energy storage facility. Apple stated that the facility would store 240 megawatt-hours of energy, which will power over 7,000 homes for one day.

At the moment of writing, Tesla stock price is trading 7.50% higher, while Apple is up 0.27%.

Sources: theverge.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com