Notifications Bell

Prolific quarter for Procter & Gamble

Prolific quarter for Procter & Gamble

The consumer goods corporation reported fiscal Q2 2022 earnings figures that topped estimates

Procter & Gamble (P&G) revealed an EPS of $1.66 slightly higher than the $1.65 expected for the quarter ended in December. Net sales rose 6% to $20.95 billion, surpassing the $20.34 billion forecasted. At the same time, organic revenue also rose 6%. Approximately half of the growth was due to the rising prices of various products.

According to the company's executives, more price increases are underway, and retailers have already discussed the matter. Some additions are to take effect on February 28 and mid-April.

For the ongoing fiscal year, P&G revised its sales growth forecast of 4% - 5% from a previous range of 2% - 4% upwards. It also plans to boost the buyback program from last year's high of $9 billion to as much as $10 billion. P&G didn't change the forecast for earnings, confirming that it sees core figures growing 3%-6% from $5.66 per share reported in 2021.

After the news hit the wires, P&G's share price traded 4.25% higher at $163.50 apiece, pushing its six-month gain to 17%.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com