Notifications Bell

Profitable quarter for Verizon

Profitable quarter for Verizon

Verizon Communications expects a strong 2022

In Q4 2021, Verizon earned $1.31 per share, beating the estimates of $1.28. At the same time, the company’s net income was $4.7 billion. The total operating revenue was $34.1 billion for the quarter ended December 31, excluding the sale of Verizon Media. The market was looking for $34.01 billion.

Verizon has massively expanded its 5G services, topping the year-end target for high bandwidth 5G network nationwide. According to the telecom provider, a third of wireless phone users now possess a 5G-capable device. The company added more-than-expected wireless subscribers who pay a monthly bill – 558,000. The average estimate was 546,000.

For the current year, Verizon is looking for an adjusted EPS of $5.40-$5.55, higher than analysts’ estimates of $5.39. As the adoption of 5G services increases, the company expects a strong year of subscribers for its wireless services.

After the news hit the wires, Verizon traded 0.6% higher.

Sources: reuters.com, Verizon.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com