Notifications Bell

Philip Morris raises cash offer for Vectura Group

Philip Morris raises cash offer for Vectura Group

The week starts with a new possible deal in the tobacco and drug-making industry

Philip Morris, the Swiss-American multinational cigarette and tobacco manufacturing company, announced that it increased its offer for Vectura Group PLC. Philip Morris is willing to spend £1.02 billion for the British pharmaceutical business.

Under the new deal, shareholders of Vectura will receive 165 pence/share in cash, up from Morris' previous offer of 150 pence a share, topping Carlyle Europe Partners V of 155 pence apiece announced Friday.

Through this deal, Philip Morris is looking to push back against critics, saying that the Vectura deal was part of a larger project meant to "build on its leading scientific capabilities to develop products and services that go Beyond Nicotine". The project was first announced in 2019.

The statement came after Vectura revealed that it had agreed to a £958 million takeover by Murano Bidco Ltd, a company indirectly controlled by funds managed by Carlyle Europe Partners V, and withdrew its recommendation for Phillip Morris' proposal.

According to Vectura, which is specialized in inhaled medicines, Carlyle offers better value to shareholders than Morris and puts the company in a better position to meet its current strategy.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com