Notifications Bell

Pfizer is developing an at-home pill against COVID-19

Pfizer is developing an at-home pill against COVID-19

The middle of the week came with news from one of the most popular pharma companies right now due to its COVID-19 vaccine – Pfizer

Pfizer, the company that developed the first authorized COVID- 19 vaccine in the US, announced that it began in March an early-stage clinical trial of a new medicine for the disease. The new drug is a protease inhibitor and works by inhibiting an enzyme that the virus needs to replicate in human cells. These types of inhibitors are already being used in treating HIV and hepatitis C.

According to Pfizer CEO Albert Bourla, if everything goes smoothly and the FDA approves the drug, it will hit the shelves by the end of the year.

From the health experts’ perspective, the ingestible drug could be a game-changer because infected people could use it outside hospitals.

Besides the news drug, Pfizer is testing its vaccine in 6-months to 11-year-old children, after the company received from the FDA the authorization to expand its vaccine usage to adolescents aged between 12 – 15.

The market seemed to react positively to the news. At the moment of writing, Pfizer stock price is trading 0.57% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com