Notifications Bell

Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine shows a robust immune response in kids

Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine shows a robust immune response in kids

One of the most touted pharmaceutical duos since the pandemic started – Pfizer/BioNTech – released news about the immune response of their COVID-19 vaccine for 5–11-year-old volunteers

The two companies revealed the vaccine generated a robust immune response in their Phase II/III clinical trial. The latest results matched those observed in 16-to-25-year-olds. Albert Bourla, Pfizer Chief Executive, stated: "These trial results provide a strong foundation for seeking authorization of our vaccine for children 5 to 11 years old, and we plan to submit them to the FDA and other regulators with urgency."

Following the promising results, Pfizer/BioNTech are planning to ask for authorization as soon as possible for their vaccine to be administrated to children in that age range in the US, Europe, and elsewhere. A rapid approval could help mitigate a potential increase of cases in the fall, given that schools are starting to reopen nationwide.

The companies are looking forward to data on how the vaccine performs on children 2-to-5 years of age and six months to 2 years old as soon as Q4 2021.

Sources: barrons.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com