Notifications Bell

PayPal rolls out a crypto buying and selling program in the UK

PayPal rolls out a crypto buying and selling program in the UK

The American company operating an online payments system in multiple countries rolled out a new program

PayPal announced that customers from the UK would be able to buy, sell, and hold bitcoin and other cryptocurrencies starting this week. The roll-out marks the company's first international expansion of crypto services outside the US.

The payment provider launched cryptocurrency buying and selling in the US earlier this year. It enabled customers to use the digital coin holdings to shop at millions of merchants on its network. PayPal believes its foray into the new asset class would encourage global users of internet-based currencies and prepare its network for new digital coins that corporations and central banks may develop.

Jose Fernandez da Ponte, vice president and general manager for blockchains, crypto and digital currencies at PayPal, stated: "We are committed to continue working closely with regulators in the UK, and around the world, to offer our support— and meaningfully contribute to shaping the role digital currencies will play in the future of global finance and commerce."

In the UK, PayPal's service will rival specialized crypto exchanges such as Coinbase and fintech startups such as Revolut. The move comes as financial institutions started offering access to digital assets amid rising crypto prices.

At the moment of writing, PayPal closed 0.88% higher.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com