Notifications Bell

Palantir secures deal with the US military

Palantir secures deal with the US military

One of the largest data analytics platforms revealed its new contract with two military space programs

Palantir Technologies confirmed the $32.5 million contract it won to provide its software to the US Air Force and Space Force. Upon the deal’s sealing, Palantir will start offering its software to the Department of the Air Force (DAF), Space and Missile System Center's Cross-Mission Ground & Communications Enterprise (SMX/ECX) NORAD-NORTHCOM.

"I'm excited about this partnership and the work we are doing to provide better data-driven decision making to our leadership. Palantir's technology and framework has truly accelerated our ability to remove data stovepipes throughout the community and create actionable knowledge," stated Col. Jennifer Krolikowski, the senior materiel leader for Space C2.

This is not Palantir's first military rodeo. In 2020, it worked with the Space Force to provide a data backbone for the space command and control modernization program, using Foundry to create a common operating picture space.

Following the news, Palantir stock price edged 2.27% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com