Notifications Bell

Oracle beat top and bottom quarterly expectations

Oracle beat top and bottom quarterly expectations

Despite surpassing EPS and revenue expectations, Oracle disappointed with the next quarter’s guidance

The computer technology corporation impressed analysts with its figures for its fiscal fourth-quarter 2021. Oracle posted an adjusted EPS of $1.54 on revenues of $11.23 billion. Both figures topped the $1.31 earnings-per-share and $1.04 billion previously touted.

Cloud services and license support accounted for more than half of Oracle’s total quarterly revenue, with figures coming in at $7.39 billion. At the same time, the cloud license and on-premises license segment reported a 9% increase to $2.14 billion.

Moreover, in the quarter, Oracle announced new public-cloud computing options that draw on Arm-based chips.

Regarding guidance, for the fiscal first quarter of 2022, the company called for an EPS between $0.94 - $0.98 and a 5% revenue growth. The company’s outlook is lower than expected, as it plans to increase capital expenditure to support the cloud computing workloads.

Since the beginning of the year, Oracle stock gained 26%, while USA500 added 13%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com