Notifications Bell

Oil surged to three-year high amid lack of consensus among OPEC+ members

Oil surged to three-year high amid lack of consensus among OPEC+ members

The latest OPEC+ meeting ended in a stalemate

Saudi Arabia and the United Arab Emirates failed to reach a consensus regarding the terms of the latest proposed agreement. OPEC+ members were looking to increase supply by 400,000 barrels per day from August to December 2021 and proposed extending the duration of cuts until the end of next year. The proposal came after last year it agreed to curb output by almost 10 million barrels per day from May 2020 to the end of April 2022 to cope with the pandemic’s effects.

The United Arab Emirates, despite being supportive of the proposal to increase supply, objected to the terms of the extensions, claiming its “sovereign right” to negotiate fairer terms.

Oil prices soared to three-year highs following the discord between Saudi Arabia and the UAE. US crude topped $76 per barrel, while Brent was higher than $77 per barrel.

The talks between OPEC+ members have been postponed indefinitely.

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com