Notifications Bell

Oil production to increase in Q2

Oil production to increase in Q2

OPEC+ pushes for additional oil production

Some of the world’s powerful oil producers’ group, known as OPEC+, decided to curb the existing output cuts starting May gradually.

According to the group, 350,000 more barrels will be added, while another 350,000 is expected to hit the markets in June. Moreover, starting from July, the production will be increased by 450,000 barrels per day.

Currently, the OPEC+ group is cutting more than 7 million barrels per day to stabilize the oil prices and reduce oversupply. In May, Saudi Arabia voluntarily will add one more million barrels per day to those cuts.

The alliance’s decision came after the Suez Canal reopened to traffic and the ongoing COVID-19 crisis still threatens the demand outlook, with multiple countries imposing lockdowns again to curb the infection.

Oil prices fluctuated during the past weeks, swinging between $62 per barrel to $70. It managed to stabilize at around $64 a barrel.

Following the OPEC+ meeting, Brent oil traded at $65.08 per barrel, while Crude oil was at $61.63 a barrel.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com