Notifications Bell

Oil prices stabilize after hitting $72

Oil prices stabilize after hitting $72

Black gold prices are stable after reaching a two-year high above $72 a barrel, but many different factors can change the outlook.

Demand for black gold is surging in both the U.S. and Europe, as COVID-19 restrictions are easing. In such a market scenario, OPEC and its allies are sticking to agreed supply restraints through July.

Oil prices – in a bull market?

During early Monday, June 7, Brent Crude was trading at $71.27/barrel, only $1 lower than its highest value in two years, reached on May 31. WTI Crude also touched $70/barrel for the first time since October 2018, before retreating slightly.

OPEC supply restrictions and demand recovering in part from the pandemic-induced collapse are credited for such price surges.

Iran and global powers will take part in a fifth round of talks on June 10 in Vienna. A possible outcome could see Washington lifting economic sanctions on Iranian oil exports.

Interested in trading red-hot commodities? Check out our commodities page and trade Oil, Gold, copper, and many others via CFDs!

Source: investing.com.

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com